Vänsterpartiet tar debatten i regionfullmäktige!

26 november, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageVid Regionfullmäktiges sammanträde 25 november var Vänsterpartiet väldigt aktiva.

Eva Olofsson ställde en fråga till Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (fp) om vad han tänkte göra med anledning av att Riksrevisionens rapport visar att vårdvalet i Västra Götalandsregionen leder till en mer ojämlik vård.

– Det är bara att titta på siffrorna i Riksrevisionens rapport, kommenterar Eva Olofsson. Vårdvalet har lett till att friskare patienter gör fler läkarbesök och sjukare patienter gör färre. Jag känner mig inte trygg i att Jonas Andersson (fp) tar dessa frågor på allvar och faktiskt gör något åt problemen, avslutar Eva Olofsson.

Jan Alexandersson ställde en fråga till Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (mp), om vad hon tänker göra med anledning av att Arbetsförmedlingen ska lägga ner 22 kontor i Västra Götalandsregionen.

– Det är en viktig fråga när landsbygden drabbas av försämrad service, kommenterar Jan Alexandersson (v). Birgittas svar antyder att hon tar frågan på allvar och vill ha en dialog mellan regionen och staten om att ta landsbygdens rätt till service på allvar, avslutar Jan Alexandersson (v).

I debatten om tilläggsbudget för 2015 deltog Eva Olofsson, Egon Frid och Lars-Erik Hansson i debatten.

Jag tog upp vårt budgetalternativ som skulle innebära en frysning av taxorna inom kollektivtrafiken. Blågröna majoriteten föreslår en höjning på 5 % vilket troligtvis ger ännu färre resande och ett ännu större underskott för Västtrafik!

Share

Höjda biljettpriser leder inte till ett högre kollektivresande!

25 november, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

TågbildVänsterpartiet fortsätter att sattsa på kollektivtrafiken för en bättre miljö och ett bättre kollektivt resande i hela regionen. För att uppnå fördubblingsmålet av det kollektiva resandet från 2006 till 2025 krävs det satsningar på utökad kollektivtrafik. Vänsterpartiet lägger därför stor vikt vid kollektivtrafiken i vårt budgetförslag. Vi anslår 125 mljoner för 2015 för att hålla taxorna oförändrade. Vi tillskjuter också för 2016, 231 miljoner och för 2017, 329 miljoner.
Vi ser ett minskat resande för 2014 på motsvarande 4 %. Detta beror säkert på dyrare biljetter, där höjningarna av priserna skett över inflationen. Till detta kommer färre busslinjer i många kommuner.
För att bryta det minskade resandet och  i stället få ett ökat resande igen så behöver kollektivtrafiken mer resurser för i första hand frysta taxor och i senare skede sänkta biljettpriser. Vi behöver också satsa på tillgänglighetsanpassningar på starioner, peronger och fordon inom kollketivtrafiken. Dessutom är Vänsterpartiets mål att sänka självfinasieringsgraden, alltså att biljettpriserna sänks genom ökade skattefinansiering.
Vi behöver göra satsningar för fler kollektiva linjer i våra kommuner genom en ”billigare” taxa för kommunernas tillköp av kollektiva busslinjer.
Ytterligare satsningar för de kommande åren handla om satsningar på kollektivtrafiken genom sänkta priser på Regionen runts månadskort. Vänsterpartiets långsiktiga mål är  en enhetstaxa för ett månadskort inom Västra Götaland.
Västrafiks och regioens mål för det kollektiva resandet kommer inte att uppnås med nuvarande resande. Därför krävs åtgärder för 2015 och framåt för att få fler att välja kollektivtrafiken! Därför har Vänsterpartiet i sitt förslag för regionen 2015 med pengar till att frysa taxorna  som alternativ till majoritetens förslag om höjda taxor med 5 %!

Share

Premiär för mig på budgetdebatt i Vara kommunfullmäktige!

24 november, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Egon Frid Vara kfOrdförande, kommunfullmäktige och lyssnare!
Jag ska avslöja en sak, för första gången sedan jag tog plats i en fullmäktigeförsamling, vilket för övrigt var i januari 1983, kommer jag att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och dessutom då till kommunstyrelsens majoritetsförslag. Detta gör jag och Vänsterpartiet inte för vi är av nöden tvungna utan för att vi med glädje deltar i och tror på den politiska majoriteten i Vara kommun ännu en mandatperiod!

I samband med vill jag yrka avslag på Moderaternas tilläggsförslag!
Vänsterpartiet har, som ni vet, varit med i majoriteten som styrt Vara kommun
senaste mandatperioden. Vi har fått påverka i många frågor men vi vill mycket
mer!
Att få påverka mycket mer kan vi och kommer vi att göra inom majoriteten de
kommande åren.
Det jag och Vänsterpartiet vill slå fast först av allt är att majoritetens sociala
ambitioner vida överstiger moderaternas tilläggsyrkanden till dagens budgetförslag
om de 5 miljoner mer till socialnämnden 2015 och för plan 2016 på 3 miljoner.
Här kommer ni vara så säkra på att vi kommer att driva på för en förstärkt god välfärd
i kommunen och att majoriteten kommer att plocka fram de erforderliga resurserna
för att täcka de behov som finns såväl inom äldreomsorgen som inom omvårdnad
och individ- och familjeomsorgen.

Vara kommuns kostnader för IFO är inte relativt höga mot övriga kommuner! Att minska kostnader inom försörjningsstöd är komplext då kommunen är beroende
av hur de Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar sig ansvar tillsammans med
regionens hälso- och sjukvård. Därför är det inget mål i sig att sänka de kostnaderna
utan att utgår från behoven och det lagstadgade ansvaret.
Vänsterpartiet vill skapa och bygga en bra välfärd utan privata vinstintressen. Vi tror
att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna finns tillgängliga
där vi bor och när vi behöver dem. Det är målet med vår välfärdspolitik!
Dessutom vill vi öka den enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service
och vårdens planering!
Men också att de anställdas villkor måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande
och möjligheter till utveckling i arbetet måste förbättras. Välfärden och välfärdsjobben
är livsviktiga, det ska märkas genom bra resurser till omsorgen av våra äldre och till
alla som behöver samhällets stöd!
Våra gemensamma satsningar på välfärden måste, genom en röd tråd, gå från en ny
regering med en ny politik, till regionen som får möjligheterna att ge en god hälso-
och sjukvård till alla efter behov, en god kollektivtrafik och regional utveckling samt
Vara kommuns möjligheter att ha en bra skola, en bra omsorg och en välfärd som
bygger på alla människors lika värde!

Några axplock från vårt kommunpolitiska program:

Mindre grupper/klasser i barnomsorgen och skolan.
Aktivt arbete mot mobbning,vilket kräver fler vuxna i skolan.
Våra skollokalers investeringsbehov måste säkerställas inklusive Alléhallen!
Ungdomspraktik för alla 16–18-åringar i kommunens egna verksamheter.
Stärk och utveckla Kulturskolan så att den kan spela en större roll i Vara kommuns
kulturliv.
Äldreomsorgen och omsorgen måste få kosta och behöver bli mer förebyggande och uppsökande.
Kommunen ska ha generösa möjligheter till anpassade arbeten så människor som står långt från arbetsmarknaden ges rätt till arbete.
Kommunen ska ansvara för boende, arbete och meningsfull sysselsättning för
personer med psykiskt funktionsnedsättning.
Kommunen ska satsa på och underlätta etablering av alternativ energiproduktion
som biogas, solenergi och vindkraft.
Kommunen ska medverka till att ett tankställe för biogas anläggs i Vara.
Kommunen ska öka sina inköp av lokalt producerade och ekologiska varor.
Kommunen bör fortsätta att bygga lägenheter, men med billigare hyra, i Vara, Kvänum, Levene och Vedum.

Share

Representantskap med interndemokrati och många omröstningar!

17 november, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

Fristad

Vänsterpartiet i Västra Götaland höll sitt representantskap i Fristad i lördags! Dagen ägnades i huvudsak till att välja företrädare för Vänsterpartiet i alla styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen som tillträder 1 januari på sina poster. Som alltid är interndemokration levande i Vänsterpartiet och lördagen utgjorde inget undantag. Många omröstningar blev det och då det handlar om personval så blir det sluten omröstning! Slutna omröstningar vill säga då det blev ett antal. Jag och Anita Spjuth var justeringsmän och tillika rösträknare för mötet och vi fick verkligen vara alerta i att ta emot röster och även att räkna dem. Detta gick mycket bra tycker jag! Vi ansvar dock inte för hur de närvarande röstade!   Mer om repskapet kan ni läsa på Gus blogg! Dessutom finns Jöran Fagerlunds fina bilder på hans sida, där ovanstående bild är lånad ifrån!

Share

Kollektivtrafiken är och ska vara basen i infrastruktur i regionen!

16 november, 2014 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageJag blev i helgen vald av Vänsterpartiets representantskap till ordinarie ledamot i regionens Kollektivtrafiknämnd! Detta är ett viktigt och hedrande uppdrag för att driva på med Vänsterns politik, utifrån de behov av kollektivtrafik i hela regionen, för att det ska gå att leva ett gott liv i hela regionen. Kollektivtrafiken är och ska vara basen i infrastrukturen i regionen!

Vänsterpartiet har varit ett av de drivande partierna bakom de investeringarna som behöver göras inom det så kallade Västsvenska paketet. Samhället utvecklas och förändras vilket också kräver investeringar i ny infrastruktur, såsom järnvägar och vägar. Många flyttar till städerna vilket ställer krav på ökad kapacitet i transportsystemet både vad gäller gods- och persontransporter. Många bor på landsbygden och på mindre orter i hela Västra Götaland vilket ställer stora krav på behoven av kollektivtrafik i hela regionen!
Det planerade och nuvarande nätverket av vägar, järnvägar och sjövägar inom Västra Götaland är väl anpassade till dagens behöv av transporter. Det är ett sinnrikt system av järnvägar som kan länkas samman i ett större sammanhållet system för hela Västra Götaland. På samma sätt ser vi vägnätet och sjövägen till Vänern. Älv- och Vänersjöfarten bidrar i framtiden aktivt till att avlasta vägnätets långtradartrafik och samtidigt till omställningen mot hållbarhet. Problemet idag är att den nuvarande infrastrukturen lider av ett påtagligt eftersatt underhåll. Särskilt gäller det Västra stambanan, de regionala järnvägarna med Kinnekullebanan samt slussarna i Trollhättan då dessa är snart uttjänta och behöver de bytas för att svara mot dagens behov för inlandssjöfarten.
Det kraftigt eftersatta underhållet av järnvägarna i Västra Götaland är förödande om inget görs. Från Vänsterpartiets sida i regionen har vi under hela regionens historia aktivt verkat för de mindre järnvägarnas upprustning! Vår förhoppning är att till exempel Kinnekullebanan blir en modern tågbana, väl underbyggd och elektrifierad. Vi anser också att Karlsborgsbanan kan vara en viktig del av ett sammanhållet tågsystem i Västra Götaland. Eftersatt underhåll kännetecknar även övriga regionala tågbanor. En grundläggande princip för oss i vänsterpartiet är att vi skall ta tillvara redan gjorda investeringar och därigenom hushålla med de skattemedel som behövs för underhåll och nyinvesteringar.
Västlänken, tunneln genom Göteborg är en viktig del för att skapa kapacitet i hela tågsystemet i Västra Götaland. Det möjliggör att människor kan resa effektivt från bostad till arbete, studier och fritidsaktiviteter, men också att godsflödet i högra grad kan transporteras effektivt och hållbart.
Västerpartiet kommer att konsekvent driva behovet av det nödvändiga underhållet av vår infrastruktur och i regionfullmäktige kommer vi att driva kravet konsekvent om modernisering av infrastrukturen i Västra Götaland, det är vårt löfte!
Detta är så oerhört viktigt för att kollektivtrafiken ska bli den Bärande delen i regionens infrastruktur!

Share