Det är Vänsterpartiet som är det rödgröna ”miljöpartiet”!

13 maj, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Miljöpartiet har i dagarna kongress i Karlstad. De hoppas nog kunna förmedla framgångar i miljöfrågor. Av flera skäl tror vi inte att de lyckas. Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen har allierat sig med de borgerliga partierna under moderaternas ledning, och styr idag regionen.  De gör försök att få gehör för sina gröna frågor, men misslyckas ständigt. I den blågröna ledningens förslag till budget för 2017 får de visserligen sänka priset på Regionenruntkortet, det månadskort som används av många av dem som pendlar långt inom regionen. Men då får de till en sänkning som knappt märks. Kortpriset sänks bara med 70 kronor i månaden nästa år. Istället satsar de blågröna på förenklade biljettsystem inom ramen för 25 miljoner kronor. Den blågröna ledningen väljer att prioritera ned målet om att få fler resenärer till Västtrafik i sitt budgetförslag.
Miljöpartiet har kopierat vårt förslag om sänkt pris på Regionenruntkort sedan ifjol, men når ingenstans. Vi i Vänsterpartiet vill sänka priset så att det verkligen märks, från dagens 1765 kronor till 1400 kronor i månaden och sedan frysa priset där. Det skulle göra att fler väljer att ställa bilen, och det skulle göra att fler har råd att resa överhuvudtaget.
Vi har under flera år haft biljettprishöjningar på 5% om året för resor med Västtrafik. Det är mer än vad de flesta människors inkomster har höjts. Då uppfattas biljettpriserna som alltför höga.  Det har också blivit relativt billigare att välja bilen, särskilt som vi under några år haft låga bränslepriser. Det gör att vi inte längre får fler resenärer hos Västtrafik. Det i sin tur leder till att vi riskerar att inte klara klimatmålet om att vara en fossiloberoende region 2030. Det räcker inte att skriva ner fina kilmatmålsättningar. Vi behöver också ha en praktisk politik som leder år rätt håll. Därför har vi i vårt budgetförslag för 2017 föreslagit att biljettprishöjningen, på andra biljetter än Regionenrunt, stannar på 2,5 %, för att åtminstone inte bli högre än inkomsthöjningarna.
Den blågröna ledningen och vi har varit överens om att införa rabatt på biljettpriserna för studenter och för de som får sin försörjning från försäkringskassan. Men de blågröna valde att finansiera det genom att ta bort ungdomsrabatten för dem mellan 20 och 25 år. Det drabbar många unga som är arbetslösa eller har tillfälliga och lågavlönade jobb. Självklart har vi finansierat rabatt till alla 20-25åringar i vårt budgetförslag för 2017. Ett ställningstagande för att minska klyftorna i samhället.
Det är Vänsterpartiet som är ”miljöpartiet” i Västra Götalandsregionen. Vi kombinerar gröna miljöperspektiv med röda rättvise- och fördelningspolitik. För en utvecklad kollektivtrafik som alla ska ha råd att resa med.

Vänsterpartiets regiongrupp i Västra Götaland

 

Share

Pressmeddelande från Vänsterpartiet angående blå-gröna regionledningens budgetförslag för 2017

10 maj, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen angående den blågröna regionledningens budget för 2017:

Ledningen förstår inte vårdens grundläggande behov av pengar!

Den blågröna ledningen presenterade idag sitt förslag till budget för 2017. Vänsterpartiet kommentera förslaget.
– De ger vården 2% i uppräkning, trots att de vet att kostnadsökningarna blir betydligt högre, säger Eva Olofsson, regionråd för Vänsterpartiet. – Det är att ge hälso- och sjukvården orimliga villkor och fortsatta nedskärningar. Det kommer att fortsätta slita på en redan pressad personal, och försvåra våra möjligheter att rekrytera och behålla den personal vi såväl behöver, fortsätter Eva Olofsson.
– De sänker priset på Regionruntkort med några tior per månad. Välkommet, men otillräckligt för att verkligen få fler att resa, säger Jan Alexandersson, regionrådsersättare.- Att fortsätta höja de flesta biljetter med 5% är för mycket, särskilt när resandet är viktigt för att vi ska uppnå våra klimatmål och alla måste ha råd.

(Vänsterpartiet kommer 23 maj att presentera sitt förslag till budget 2017.)

Share

Bifall till Vänsterpartiets motion i regionfullmäktige om Vita Jobb!

13 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Vänsterpartiet föreslog i en motion att Västra Götalandsregionen utreder ett införande av Vita Jobb modellen. Modellen syftar till att vid upphandlingar motverka ekonomisk brottslighet och främja ett hållbart företagsklimat för seriösa företagare. Den syftar också till att förbättra anställningsvillkoren för anställda i de företag som vi köper från. Modellen bör kunna utvecklas med att vi vid upphandlingen ställer krav på att någon andel av de anställda anvisas av arbetsförmedlingen.

Vita jobb modellen går ut på:
• Entreprenören och underleverantörer förbjuds uttryckligen att använda svart arbetskraft
• Entreprenören ska som kontraktsvillkor svara för att sociala villkor enligt särskilt utvalda bestämmelser i för arbetet tillämpligt kollektivavtal uppfylls. Det finns inget krav på att ha tecknat kollektivavtal, för det får inte ställas. Malmö har löst det genom att låta en konsult översätta kollektivavtalstext till bindande avtalstext och sen är tanken att den som upphandlar ska använda sig av avtalstext för resp fackförening som är berörd. 19 kollektivavtal har omvandlats till avtalstext.
• Det ska finnas en förteckning över personalen, även underleverantörers personal, med namn, personnummer och de anställda ska bära legitimation på arbetsplatsen
• Beställaren har vid varje tidpunkt rätt att kontrollera förteckningen mot de som reellt befinner sig på arbetsplatsen, samt kolla skattedeklarationer, bokföring mm
• Kontrollen kan göras av en person från den fackliga organisationen, som då fungerar som konsult för oss som beställare. Vita Jobb modellen kan också utvecklas så att vi även på andra sätt använder de fackliga organisationernas nätverk och kunskaper.
• Det finns sanktionsmöjligheter i form rätt att häva avtal och kräva skadestånd

Motionen bifölls av regionfullmäktige och det kommer nu att utredas i regionen om hur Västra Götalandsregionen kan utveckla Vita Jobb!

Share

Ronden är bra för sjukresor

12 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

Fråga till servicenämndens ordförande Peter Hermansson (m):

Uppföljning av förändrade Rondenturer i Skaraborg

Förra mandatperioden tog Västtrafik kontakt med Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg och informerade om att de ville lägga ned de lokala Rondenbussarna, bland annat den mellan Lidköping och Skövde. Motiveringen var att de tyckte det var så få som reste. De ville istället satsa på Rondenbussarna till SÄS i Borås och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hälso- och Sjukvårdsnämnden tog kontakt med pensionärsorganisationerna, som har många berörda medlemmar De blev jätteupprörda och ifrågasatte de låga siffrorna när det gällde antalet resande. Hälso- och Sjukvårdsnämnden tog till sig synpunkten och var inte överens
med Västtrafik och Servicenämnden, som ansvarar för sjukresorna, när de meddelade att de tänkte avveckla de lokala Rondenbussarna i Skaraborg. Svaret vi fick var att Servicenämndens sjukreseorganisation skulle lösa behovet av transporter
till påstigningsplatserna för Rondenbussarna och att Västtrafik skulle se över linjetrafiken, så att den skulle stämma bättre överens med de nya Rondenbussarnas tidtabell. De patienter och andra som reser tycker idag inte att det fungerar.

Min fråga till ordförande i Servicenämnden Peter Hermansson (m):

-Är du beredd att för Servicenämndens räkning göra en uppföljning av de förändringar som Västtrafik och Servicenämnden genomförde 2014-15 vad gäller lokala Rondenturer i Skaraborg?

Egon Frid (V)

Peter Hermanssons (M) svar tydde på att en uppföljning sker och att det är en fråga för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg att ”beställa” utökade sjukresor och skicka med pengarna till detta. Jag får återkomma med en interpellation till Regionfullmäktige i höst om Ronden och sjukresor när vi kan utgå ifrån att att uppföljningen är klar!

Share

Utveckling istället för avveckling för Närhälsan!

12 april, 2016 av Egon Frid Inga kommentarer »

imageEnkel fråga till Ordföranden i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden Gunilla Druve Jansson (c):

Fråga om Närhälsans vårdcentral i Skara

Som många kanske vet har jag en liten tendens till stelbenthet i demokratiska frågor. Jag tror på att vad man säger och gör ska höra ihop.
Den politiska ledningen med Alliansen och Miljöpartiet har valt att fatta beslut om att stänga Närhälsans vårdcentral i Skara trots varningar om negativa konsekvenser. Bland annat framgick det att
detta skulle kosta över 20 miljoner i avvecklingskostnader. Det är i sig ett rejält slöseri med skattepengar. I november förra året stod vi därför här och debatterade stängningen av Skara vårdcentral. Jag frågade då om Gunilla Druve Jansson tyckte att det var ett problem när
Närhälsan stänger sin sista vårdcentral i en så stor kommun som Skara. Svaret blev nej.
Det var ett av många tillfällen med runda löften och tunn leverans. Jag citerar från en debatt i regionfullmäktige vid beslutet om stängningen: ”Målet måste bli att Närhälsan i Skara stänger en fredag och en ny öppnar en måndag. Min övertygelse är att ur detta kommer det ut något bra.”
Därefter följde en genomgång om den ökade valfriheten med alla nya vårdcentraler i Västra Götaland.
Nu vet vi hur verkligheten ser ut. Inga privata vårdgivare stod på kö, inget fredag till måndag. Bräcke diakoni kommer lite motvilligt att bygga upp sig till att ta över ansvaret för patienterna. Förlorarna är Skaraborna och patienterna. De kommer att stå utan vårdcentral i
minst fyra månader. De kommer först inte att kunna välja alls och i fortsättningen att kunna välja mellan Bräcke diakoni och Bräcke diakoni.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga dig:
Anser du att du uppfyller det du tidigare sagt att patienterna inte skulle drabbas vid stängningen av Närhälsans Vårdcentral i Skara?

Egon Frid (V)

Det anmärkningsvärda i Gunilla Druve Janssons (C) svar är att hon fortfarande hävdar att de 10 000 listade patienterna vid Närhälsans Vårdcentral i Skara fortfarande inte drabbas av den pågående stängningen av vårdcentralen.
Tänk om de stora avvecklingskostnaderna på ca 20 miljoner i stället kunde användas till utvecklingen av Närhälsans vårdcentral i Skara.
Sedan har jag en fundering kring patientsäkerheten, jag tror en vårdcentral som har vissa problem med vakanser har en högre patientsäkerhet än en stängd vårdcentral!

Share